XX Zjazd KPZR

Przełomowym momentem był XX Zjazd KPZR w lutym 1956 r. Chruszczów wygłosił wtedy na sesji przy drzwiach zamkniętych referat potępiający stalinowskie zbrodnie: represje ze strony NKWD i kult Stalina. Chruszczów jednak potępiał wyłącznie represje skierowane przeciw innym komunistom. Kolektywizacja rolnictwa związana z klęską głodu i zesłaniam na Sybir milionów rosyjskich chłopów oraz wymordowanie dawnej inteligencji nie budziły sprzeciwu nowego sekretarza generalnego KPZR. W końcu partia ta była kontynuacją partii bolszewickiej ze

wszystkimi jej tradycjami, do któiych należała fizyczna rozprawa z „reakcyjnymi” klasami społecznymi. Jednak rozwiązanie NKDW (zastąpionego przez KGB, czyli znacznie mniej opresyjny Komitet Bezpieczeństwa Państwa) i powrót z łagrów milionów niewinnych skazańców, otworzyło nową epokę, gdy sowieccy obywatele żyli w biedzie i niewoli, ale przynajmniej nie musieli się obawiać masowego terroru. Nadzieje na przyszłość budziły też sukcesy sowieckiej techniki (pierwszy satelita Ziemi w 1957 r. i pierwszy kosmiczny lot człowieka w 1961 r.). Przynajmniej pod względem militarnym Związek Sowiecki dorównywał wtedy Stanom Zjednoczonym.

Chruszczów pokazał też, że nie zamierza tolerować żadnych prób osłabienia sowieckiego imperium. W październiku 1956 r. Armia Czeiwona dokonała zbroj-nej interwencji w Budapeszcie i groziła najazdem na Warszawę.

Leave a Reply