Walka o wyzwolenie Polski

Walka o wyzwolenie Polski spod władzy komunistów była trudniejsza od konspiracji przeciw Niemcom. Wobec hitlerowskiego okupanta społeczeństwo zachowywało się bardzo solidarnie. Po wojnie większość ludzi chciała zapomnieć

owojennym koszmarze, spokojnie żyć i pracować, nawet pod uzurpatorską wła-dzą. Rozłam między mocarstwami antyfaszystowskiej koalicji utrzymywał zbrojny ruch oporu w gotowości do działania na wypadek wojny między Związkiem Sowieckim a Zachodem. Stabilizacja pojałtańskiego świata po przezwyciężeniu kryzysu berlińskiego uczyniła obecność sowiecką w Europie Środkowej bezterminową (dla tamtego pokolenia) i skłaniała do pogodzenia się z sytuacją. Coraz więcej ludzi opuszczało szeregi podziemnych organizacji. Komuniści starali się ułatwić decyzję złożenia broni, ogłaszając amnestię, czyli zwolnienie od odpowiedzialności tych osób, które ujawnią swą dotychczasową działalność. Ujawniło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Parę lat później znaczną liczbę amnestionowanych poddano represjom.

Do dziś trudno o jednoznaczną ocenę tamtych bratobójczych walk. Dla jed-nych jednostki WiN oraz wciąż działających Narodowych Sił Zbrojnych były „reakcyjnymi bandami”, dla innych – oddziałami zbrojnego podziemia.

Leave a Reply