W skład Ogólnego Zgromadzenia wchodzili

W skład Ogólnego Zgromadzenia wchodzili gubernator, członkowie Rady oraz przedstawiciele osad (gmin) pochodzący z wyboru. Dotychczasowy cenzus wyznaniowy wyborców został zastąpiony przez cenzus majątkowy. Prawo wyborcze miał każdy właściciel ziemi (freeholder) przynoszącej co najmniej 40 szylingów rocznego dochodu względnie właściciel majątku o wartości co najmniej 40 funtów szterlingów. Ogólne Zgromadzenie zwoływał gubernator corocznie w ostatnią środę maja. Gubernatorowi przysługiwało prawo zawieszania posiedzeń Zgromadzenia, a także rozwiązania go.

Ogólne Zgromadzenie miało władzę ustawodawczą, jednakże wszelkie ustawy, statuty itd. uchwalone przez nie wymagały do swej ważności zatwierdzenia królewskiego. W ciągu trzech lat od przedstawienia królowi ustawy mógł on ustawę odrzucić. Ustawy nie odrzucone w ciągu tego okresu otrzymywały moc prawną. Postanowienie to miało na celu silniejsze związanie kolonii z Koroną. Do tego celu zmierzało również postanowienie karty dopuszczające apelację do królewskiej Tajnej Rady (Privy Council).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]