W praktyce w XVIII w.

W praktyce już w XVIII w. wolno było obrońcom brać udział w przesłuchiwaniu świadków, zwłaszcza od kiedy świadków przedstawionych przez oskarżonego zaczęto traktować na równi ze świadkami przedstawionymi przez oskarżyciela. Ustalił się porządek przesłuchania świadków. Rozpoczynało się ono od zadawania pytań przez oskarżyciela przedstawionym przez niego świadkom (examination in chief), następnie zadawał im pytania oskarżony względnie jego obrońca (cross-examination, pytania krzyżowe), po czym znowu pytał ich oskarżyciel •- jeżeli uważał to za potrzebne’ (re-examination). Świadkowie przedstawieni przez oskarżonego odpowiadali najpierw na pytania oskarżonego, po czym pytania krzyżowe zadawał im oskarżyciel.

W ciągu XVII w. wyrobiły się w drodze praktyki pewne reguły dotyczące środków dowodowych, ich mocy i dopuszczalności tzw. law of evidence (prawo dowodowe) nie mające nic wspólnego z legalną teorią dowodową. Szczegółowo ujął reguły te Jeffrey Gilbert (1674-1726), który przez szereg lat był przewodniczącym Sądu Eksczekieru (Chief Baron), w specjalnie kwestii tej poświęconej książce pt. Law of Evidence. To prawo dowodowe, mające zastosowanie zarówno w procesach karnych, jak i cywilnych (które również odbywały się przed Ławą przysięgłych), powstało głównie na gruncie praktyki sądowej, w minimalnej tylko mierze było ono regulowane przez ustawy. Rozwój „prawa dowodowego pozostaje w ścisłym związku z rolą Ławy przysięgłych w procesie. Przysięgli bowiem obowiązani są przedstawione im dowody oceniać z formalnego stanowiska sędziego.

Prawo dowodowe dziś jeszcze obowiązujące w procesie angielskim dzieli środki dowodowe na a) bezpośrednie (direct evidence), a więc środki dowodowe, które mogą wyjaśnić najlepiej i bezpośrednio kwestię będącą przedmiotem dochodzenia, i pośrednie (indirect albo circumstantial evidence), tj. takie, za pomocą których udowodnione zostają wprawdzie inne fakty, ale z których czy to w drodze dedukcji (interference), czy domniemania (presumption) wysnuć można pewne wnioski doty-

Leave a Reply