W okresie wzrastającego absolutyzmu

W okresie wzrastającego absolutyzmu królewskiego i zaniechania przez króla zwoływania w ciągu szeregu lat parlamentu jednym z ośrodków opozycji była Kompania Wirgińska, która zbierała się na mocy przywileju z 1612 r. cztery razy do roku, a której członkami – jak już wspomniano – byli nie tylko kupcy, ale i szlachta. Dlatego też Kompania stała się niewygodna dla Jakuba I. Skorzystał on z tego, iż wskutek powstania tubylczej ludności indiańskiej w 1622 r. zginęło w kolonii wielu osadników, by winę za wypadki przypisać złej gospodarce Kompanii. Na mocy wyroku wydanego po przeprowadzonym przewodzie sądowym został 16 czerwca 1624 r. cofnięty przywilej nadany Kompanii. Wirginia stała się bezpośrednio zależna od króla, który przejął dotychczasowe uprawnienia Kompanii, a więc prawo nominacji gubernatora, członków Rady Stanu oraz zatwierdzania uchwał Ogólnego Zgromadzenia.

Jakub I miał zamiar przeprowadzić zmiany w ustroju Wirginii, zmarł jednak, zanim przystąpił do realizacji swych planów. Jego syn Karol I zbyt zaabsorbowany sprawami wewnętrznymi Anglii wcale nie zajmował się sprawami kolonii, a wybuch rewolucji całkowicie go od nich oderwał. W okresie rewolucji Wirginia okazywała wierność monarchii. Zaprosiła nawet po ścięciu Karola I jego syna, by przybył do Ameryki i ogłosił się królem Wirginii. Wirginia stała się krajem, do którego masowo emigrowali z Anglii zwolennicy królewscy, tzw. kawalerowie. Na jej nieprzychylne stanowisko wobec republiki wpłynęła w znacznym stopniu polityka gospodarcza Długiego Parlamentu sprzeczna z interesami kolonii. Przez dłuższy też czas Wirginia zwlekała z uznaniem republiki. Kiedy jednak wysłana została z metropolii silna flota, Wirginia ustąpiła i uznała republikę. Okres republiki w Anglii był dla Wirginii okresem pełnej swobody, nie tylko bowiem Ogólne Zgromadzenie, ale i gubernator oraz jego Rada pochodzili wówczas z wyboru.

Leave a Reply