W 1622 r.

W 1622 r. Rada dla Nowej Anglii odstąpiła obszary położone między rzekami Merrimac a Kennebec Janowi Massonowi i Ferdynandowi Georgesowi, którzy podjęli się skolonizować te obszary. Powstało wprawdzie kilka osad (Daver, Little Harbor i i.), jednakże na ogół osadnictwo rozwijało się wolno. W 1629 r. doszło do rozwiązania spółki między Massonem a Goergesem. Za zgodą Rady Masson objął w posiadanie obszar między rzekami Kennebec a Piscataqua i nazwał go New Hampshire na pamiątkę hrabstwa, w którym kiedyś piastował poważne stanowisko, Georges zaś zajął obszar między rzekami Piscataqua a Merrimac, nadając mu nazwę Maine. W 1635 r. Masson umiera, a wdowa po nim, nie mając środków na prowadzenie kolonizacji, przestała się troszczyć o dalsze losy kolonii. Na terytorium New Hampshire powstało wówczas szereg osad założonych przez wychodźców z kolonii Massachusetts, a od nikogo niezależnych. Osady te usiłowały zjednoczyć się w celu obrony przed Indianami z jednej strony i pretensjami spadkobierców Massona do tych obszarów z drugiej strony. Po-nieważ również Massachusetts rościło sobie pretensje do tego obszaru, mieszkańcy osad uchwalili (w 1639 r.) przyłączyć się do tej kolonii. Na przeszkodzie jednak stanęła obowiązująca tam zasada wyłączności wyznania purytańskiego. Dopiero po pewnych ustępstwach w tym względzie ze strony Massachusetts doszło w 1641 r. do unii z tą kolonią. Osady uzyskały prawo wysyłania po jednym deputacie do Ogólnego Zgromadzenia w Bostonie.

W 1679 r. Karol II, rewindykując prawa spadkobierców Massona, oddzielił New Hampshire od Massachusetts i utworzył z niego kolonię królewską. Wprawdzie w 1686 r. przywrócony został stan poprzedni, ale już wkrótce potem, w 1691 r. utworzono z New Hampshire ponownie kolonię królewską. Władzami jej ustanowieni zostali prezydent oraz rada przyboczna mianowani przez króla i Ogólne Zgromadzenie wybrane przez mieszkańców osad. Przyznano wolność sumienia wyznawcom wszystkich wyznań, chrześcijańskich, z wyjątkiem katolików.

Leave a Reply