Uzyskaną w okresie rewolucji w Anglii

Podkreślić należy, że kolonia Massachusetts była pierwszą spośród kolonii, która zorganizowała u siebie szkolnictwo. Zarządzenie z 1647 r. ustanawiało na 50 domów mieszkalnych jednego nauczyciela. W miejscowości o więcej niż 100 domach zorganizowany być miał rodzaj szkół średnich („gramatyka“). Już w 1636 r. założony został w miejscowości Cambridge najstarszy z amerykańskich uniwersytetów (Harvard University).

Uzyskaną w okresie rewolucji w Anglii znaczną samodzielność starała się kolonia Massachusetts utrzymać i ‚ po restytucji monarcnii w Anglii. W metropolii patrzono na to niechętnie. Już sam fakt, że w kolonii tej rządy znajdowały się w ręku purytanów, budził niechęć u Karola II. Pogłębiła ją odmowa Massachusetts wydania zbiegłych do tej kolonii dwóch sędziów, byłych członków trybunału, który skazał na śmierć Karola I. Nieprzestrzeganie przez kolonię nowego aktu nawigacyjnego z 1660 r., wydanego w interesie kupców angielskich, wywołało niezadowolenie wpływowych klas w metropolii. Wzrosło ono jeszcze, gdy w obronie swych interesów gospodarczych Ogólne Zgromadzenie uchwaliło w 1661 r. Deklarację praw Massachusetts. Obok zaakcentowania swobodnego wyboru władz kolonii podkreślała Deklaracja ponadto prawo bronienia się orężnie przeciw wszelkim zaczepkom oraz odrzucenia, jako pogwałcenia praw kolonii, wszelkich zarządzeń parlamentu lub króla, które by były dla niej szkodliwe lub sprzeczne z postanowieniami jej praw. Karol II wysuwał pod adresem kolonii zarzut, że rościła sobie prawa, które jej na mocy karty nie przysługiwały. W 1684 r. sąd kanclerski orzekł unieważnienie karty wydanej przez Karola I w 1629 r. Zanim jednak doszło do przedsięwzięcia dalszych kroków przez Karola II, nastąpił jego zgon (1685 r.).

Leave a Reply