Ustrój

Ustrój, jaki wprowadzili przybysze w nowej kolonii, był początkowo bardzo demokratyczny. Podstawą urządzeń prawnych było prawo angielskie, które „przeniosło do Ameryki i kolonii najlepszą część owej wolności osobistej, samorządu miejscowego i zabezpieczenia przed wszelką ingerencją obcą, prócz sądowej, słowem, owych swobód starogermańskich, które utracone zostały na kontynencie za monarchii absolutnej “,2°a

Na czele kolonii stanął gubernator (był nim John Carver) wybrany w głosowaniu powszechnym. U boku jego znajdowała się Rada złożona z pięciu w taki sam sposób wybranych członków. Wyboru dokonywało Zgromadzenie złożone z wszystkich pełnoletnich mężczyzn kolonii. Uchwalało ono ustawy i posiadało prawa sądownicze. W kilkanaście lat później (1639 r.) w związku ze wzrostem liczby ludności, rozproszonej na znaczniejszym obszarze, zamiast Zgromadzenia złożonego z wszystkich mężczyzn wprowadzone zostało Zgromadzenie złożone z przedstawicieli wybranych po dwóch przez poszczególne osady.

W 1629 r. przybysze unormowali swój stosunek prawny do właściciela terytorium, tj. do wspomnianej już Rady dla Nowej Anglii, uzyskując od niej patent zezwalający im na osiedlenie się w charakterze korporacji z własnymi organami. Kolonia Płymouthska założona przez ojców pielgrzymów nie otrzymała nigdy karty królewskiej. W 1691 r. została ona włączona do kolonii Massachusetts i wraz z nią zarządzana była przez gubernatora, którego mianował król.

Leave a Reply