Unia Europejska

Zasady działania, instytucje. Unia Europejska (UE) została powołana do życia na mocy traktatu zawartego w Maastricht w 1992 r. W chwili rozpoczęcia swego for-malnego istnienia w 1993 r. (po wejściu traktatu z Maastricht w życie) w jej skład wchodziło dwanaście państw (wyliczonych w podrozdziale o integracji europej-skiej w rozdziale VII.3.). W 1995 r. do UE wstąpiły Austria, Szwecja i Finlandia.

Unia Europejska to luźny związek państw o nowatorskiej strukturze organizacyjnej i prawnej, którą trudno jednoznacznie zdefiniować. Jej nazwa wskazuje na dalekosiężny cel integracji europejskiej, ale nie oznacza, by UE była państwem federacyjnym. UE jest organizacją międzynarodową o znacznych komptencjach wspólnych organów kierowniczych. Mimo to państwa członkowskie UE zachowują pełną suwerenność. UE nie ma nawet osobowości prawnej. Tworzą ją trzy wspólnoty europejskie: Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Wspólnota Europejska (dawna Europejska Wspóhiota Gospodarcza) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej.

Najwyższym organem UE jest Rada Europejska (szefowie państw i rządów państw członkowskich). Rada Europejska podejmuje zasadnicze decyzje w imieniu władz suwerennych państw należących do UE. Decyzje robocze, zgodne z dyrektywami Rady Europejskiej, podejmuje Rada Unii Europejskiej, w której skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich. Często ministrom spraw zagranicznych towarzyszą inni ministrowie w zależności od omawianych spraw. Na bieżąco sprawami UE zarządza Komisja Europejska, w której zasiadają komisarze odpowiedzialni za określone obszary współpracy. Namiastką władzy ustawodawczej UE jest Parlament Europejski, który tworzą deputowani pochodzący (od 1979 r.) z bezpośrednich, powszechnych wyborów. Rolę najwyższej władzy sądowniczej UE spełnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Leave a Reply