ŚWIAT POJAŁTAŃSKI (1945-1989)

System jałtański. Cechy systemu jałtańskiego. Porządek polityczny wypracowany przez przywód-ców koalicji antyfaszystowskiej podczas konferencji Wielkiej Trójki (szczególnie podczas spotkania w Jałcie) charakteryzował się następującymi cechami:

-1.Dwubiegunowość świata rządzonego z Waszyngtonu i Moskwy. 2.Ideowa i praktyczna opozycja demokracji i kapitalizmu oraz komunizmu (realnego socjalizmu).

Leave a Reply