Stan wojenny i schyłek PRL

Stan wojenny. 13 grudnia 1981 r. wojsko i milicja przejęły kontrolę nad krajem. Przywódców opozycji wraz z Lechem Wałęsą aresztowano i umieszczono w obozach dla internowanych. Na czele państwa stanęła Wojskowa Rada Ocalenia Naro-

dowego (WRON) z Wojciechem Jaruzelskim jako przewodniczącym. „Solidarność” zdelegalizowano i później rozwiązano (dla pozom wraz ze wszystkimi innymi związkami zawodowymi). Społeczeństwo polskie było zmęczone niepewnością jutra

ibez większego opora przyjęło wprowadzenie stanu wojennego. Od razu zaczęła się dyskusja nad celowością wprowadzenia stanu wojennego. Jedni oskarżają Jaruzelskiego o zdradę narodową i o wysługiwanie się Moskwie, porównują jego zwolenników z konfederacją targowicką. Drudzy przypominają

Leave a Reply