Skutki drugiej wojny światowej

-1.Zdecydowane osłabienie Niemiec, załamanie ich ekspansywności trwającej nieprzerwanie od powstania Królestwa Pruskiego na początku XVIII w.

-2.Poddanie Niemiec pod okupację czterech mocarstw (Rosja, Stany Zjedno-czone, Wielka Biytania i Francja) w 1949 r. utworzenie dwóch państw niemiec-kich: ze strefy sowieckiej – Niemieckiej Republiki Demokratycznej (o ustroju nie- mającym z demokracją nic wspólnego), a z trzech stref zachodnich – Republiki Federalnej Niemiec.

-3.Zniszczenia wojenne, w Europie Zachodniej szybko przezwyciężone dzięki sprawnej gospodarce i pomocy amerykańskiej (plan Marshalla). 4.Ok. 50 milionów ofiar, w tym prawie 20 milionów obywateli sowieckich (część z nich to ofiary terroru stalinowskiego podczas wojny), ok. 8 milionów Niemców, olc. 6 milionów obywateli polskich (w tym 3 miliony polskich Żydów).

Leave a Reply