Skutki drugiej wojny światowej cz. 2

-5.Zagłada europejskich Żydów, w sumie 6 milionów ofiar, zniszczenie kultury żydowskiej w środkowej i wschodniej Europie. 6.Rozwój techniki (motoryzacja, lotnictwo, rakiety, energia atomowa).

-7.Rozwój medycyny (rozpowszechnienie antybiotyków). 8.Przesunięcia granic w Europie Wschodniej: zmniejszenie terytorium Nie-miec do Odry, przesunięcie granic Polski na zachód, związane z tym migracje ludności (wygnanie Niemców ze Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich, równoczesne wygnanie Polaków z dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej). Zasiedlenie przez Polaków ziem przejętych od Niemiec (nazywanych Ziemiami Odzyskanymi). Także wysiedlenie Niemców z innych obszarów w Europie Środkowej (np. z czeskich Sudetów).

-9.Dalsze osłabienie Anglii i Francji (rozpad imperiów kolonialnych). 10.Zmniejszenie się roli Europy w świecie. 11.Wzrost mocarstwowości Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. 12.Funkcjonowanie do 1989 r. porządku jałtańskiego.

Leave a Reply