Rozwój III Rzeczpospolitej

W 1991 r. sejm kontraktowy (powołany ma mocy porozumień okrągłego stołu) rozwiązał się. W październiku tegoż roku odbyły się wreszcie wolne wybory do sejmu (przewidziane jeszcze na mocy porozumień jałtańskich).

W 1997 r. ostatecznie przestała obowiązywać konstytucja z 1952 r. (dostosowana do wymogów demokracji uzupełnieniami z 1989 i 1992 r.). W kwietniu 1997 r. Zgromadzenie Narodowe (czyli sejm i senat obradujące wspólne) uchwaliło nową konstytucję, a społeczeństwo zaakceptowało ją w referendum w maju tego samego roku. Każdy obywatel polski powinien zapoznać się z preambułą (uroczystym wstępem) oraz ze szczegółowymi przepisami Konstytucji, korzystając wprost z jej oryginalnego tekstu.

Rozwój III Rzeczpospolitej. W latach 90. Polska dobrze rozwijała się ekono-micznie, jednak silna pozycja państwa w gospodarce, korupcja i powiązania części środowisk biznesowych i politycznych ze światem przestępczym spowodowały w 2004 r. kryzys zaufania do rządzących elit. Wyboiy w 2005 r. wygrały siły głoszące potrzebę radykalnej reformy państwa i powołania IV Rzeczpospolitej. Nawet jeśli ten ostatni postulat był tylko hasłem wyborczym (gdyż na zasadniczy przełom oddzielający formacje państwowe się nie zanosi), to spodziewać się można ukrócenia afer korupcyjnych, usprawnienia wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju gospodarczego, wyrównującego poziom ekonomiczny Polski do stanu Europy Zachodniej (choć na pełną realizację tego projektu trzeba życia przynajmniej jednego pokolenia).

Leave a Reply