Reforma rolna

Znaczna większość polskiego społeczeństwa uznała proklamowanie PKWN za uzurpację i dochowała wierności rządowi RP na wychodźstwie. Wbrew swej nazwie PKWN mało komu kojarzył się z narodowym wyzwoleniem.

Reforma rolna. Refonna rolna to podział wielkiej własności ziemskiej między chłopów bezrolnych lub małorolnych (posiadających niewielkie gospodarstwa). Reformę tę PKWN zainicjował dekretem wydanym na początku września 1944 r. Reforma rolna doprowadziła do likwidacji folwarków obszamiczych. Jedni uważali to (i uważają do dziś) za akt sprawiedliwości dziejowej wobec chłopstwa przez stulecia wyzyskiwanego przez szlachtę, inni podkreślają, że reforma rolna doprowadziła do rozdrobnienia ziemi uprawnej między wielu drobnych właścicieli, co utrudnia unowocześnienie polskiego rolnictwa.

Reforma rolna spowodowała ruinę ziemiańskich pałaców i zniszczenie zespołów parkowo-ogrodowych oraz zanik całej klasy społecznej, pielęgnującej tradycje narodowe. To poważna strata dla polskiej kultury. Refonna rolna jednak nieodwo- łanie zmieniła strukturę polskiego społeczeństwa i zrewolucjonizowała stosunki własnościowe na polskiej wsi.

Leave a Reply