Radę zwoływał gubernator

Tak więc gubernatora, jego zastępcę (lieutenant or deputy governor) oraz sekretarza (secretary) mianował król,23 natomiast Radę przyboczną (Council) guber- natora złożoną z 28 członków (której pierwszy skład pochodził z nominacji) miało corocznie wybierać Ogólne Zgromadzenie według ustalonego klucza terytorialnego, przy czym również członkowie Rady zasiadający w Ogólnym Zgromadzeniu mieli brać udział w wyborze swych następców.

Radę zwoływał gubernator w miarę potrzeby. Jej rada i zgoda (advice and consent) była konieczna przy nominacji przez gubernatora sędziów, szeryfów i innych urzędników. Zamiast dawniej wybieranych przez Ogólne Zgromadzenie urzędników wprowadzeni zostali urzędnicy mianowani przez gubernatora.

Leave a Reply