Radę zwoływał gubernator

Tak więc gubernatora, jego zastępcę (lieutenant or deputy governor) oraz sekretarza (secretary) mianował król,23 natomiast Radę przyboczną (Council) guber- natora złożoną z 28 członków (której pierwszy skład pochodził z nominacji) miało corocznie wybierać Ogólne Zgromadzenie według ustalonego klucza terytorialnego, przy czym również członkowie Rady zasiadający w Ogólnym Zgromadzeniu mieli brać udział w wyborze swych następców.

Radę zwoływał gubernator w miarę potrzeby. Jej rada i zgoda (advice and consent) była konieczna przy nominacji przez gubernatora sędziów, szeryfów i innych urzędników. Zamiast dawniej wybieranych przez Ogólne Zgromadzenie urzędników wprowadzeni zostali urzędnicy mianowani przez gubernatora.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]