Rada Stanu, która miała pomagać Lordowi Protektorowi

Rada Stanu, która miała pomagać Lordowi Protektorowi w sprawowaniu władzy wykonawczej (art. 10 i 38), składać się miała – również według projektu konstytucji – z 21 członków, a quorum stanowiło 11 członków (art. 11). Zwiększony został wpływ parlamentu na skład Rady. Podczas gdy w myśl postanowień „Instrumentu“ parlament przedstawiał na wakujące miejsce w Radzie

– 6 kandydatów, spośród których Rada wybierała dwóch, a Lord Protektor jednego z nich mianował członkiem Rady, to w myśl projektu ‚konstytucji członków Rady mianował Lord Protektor, nie będąc przy tym krępowany jakąkolwiek pre- zentą. Jednakże nominacja dokonana przez Lorda Protektora wymagała aprobaty parlamentu (approved by the Parliament, art. 39). Członek Rady Stanu nie miał pełnić swych funkcji dożywotnio – jak to postanawiał „Instrument“. W myśl projektu wygasały one w czterdziestym dniu po zebraniu się parlamentu, chyba że parlament zatwierdził członka Rady Stanu na jego dotychczasowym stanowisku (art. 40).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]