Poważne zmiany wprowadził projekt konstytucji

Ograniczone zostało w projekcie prawo łaski przysługujące Lordowi Protektorowi. Lord Protektor nie mógł wykonywać go sam (jak to postanawiał „Instrument“), lecz wyłącznie za zgodą (consent) Rady Stanu. Nie posiadał (podobnie jak według „Instrumentu“) prawa łaski wobec skazanych za morderstwo (murder) oraz za zdradę (treason). Nie mógł też Lord Protektor, stosując prawo łaski, zwolnić od odpowiedzialności przed parlamentem lub od wydanego przez parlament wyroku skazującego członka Rady Stanu, sędziów lub innych wysokich urzędników za nadużycie władzy lub przekupstwo. Nie mógł też stosować prawa łaski wobec osób skazanych za złamanie przywilejów parlamentu (art. 16).

Poważne zmiany wprowadził projekt konstytucji w postanowieniach dotyczących dysponowania siłami zbrojnymi. Projekt konstytucji czyni różnicę między uprawnieniami przyznanymi w tej dziedzinie obecnemu Lordowi Protektorowi Oliwerowi Cromwellowi a uprawnieniami jego następców. Cromwellowi przyznano prawo dysponowania siłami zbrojnymi, morskimi i lądowymi w czasie trwania sesji parlamentu – za zgodą tego ostatniego (art. 45). W okresie między sesjami dysponowanie siłami zbrojnymi wymagało rady i zgody (advice and consent) Rady Stanu (art. 46). Ponadto w ciągu życia Cromwella liczebność sił zbrojnych miała być ustalona na mocy porozumienia między Cromwellem a parlamentem (art. 48). Po śmierci Cromwella prawo dysponowania siłami zbrojnymi przejść miało na Radę Stanu do czasu zebrania się parlamentu, który – jak wspomniano – musiał być zwołany natychmiast po śmierci Lorda Protektora i wyborze nowego (art. 9). Parlament ten zadecydować miał o dalszym dysponowaniu siłami zbrojnymi (art. 47). Charakterystyczne jest, że projekt konstytucji mówi tylko o stałych siłach zbrojnych (standing forces), nie wspomina natomiast o milicji (militia).

Leave a Reply