Postanowienia aktu końcowego konferencji helsińskiej

Postanowienia aktu końcowego konferencji helsińskiej pogrupowano w trzy „koszyki”. Pierwszy koszyk przewidywał wyrzeczenie się przemocy w stosunkach międzynarodowych i nienaruszalność granic (postanowienie to oznaczało międzynarodową akceptację nowego terytorium Polski wraz z granicą na Odrze i Nysie). Koszyk dragi dotyczył poszerzenia współpracy gospodarczej. Zapóźnione ekonomicznie kraje komunistyczne spodziewały się uzyskać dostęp do nowych technologii. Koszyk trzeci gwarantował obywatelom państw sygnatariuszy układu realizację praw konstytucyjnych. Wolność słowa i możliwość podróży zagranicznych (posiadanie paszportu) wraz ze swobodą zakładania organizacji politycznych i prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej oznaczałyby natychmiastową likwidację totalitarnego ustroju w Związku Sowieckim i krajach od niego zależnych.

Nic dziwnego, że władze państw bloku wschodniego przyjmowały te postulaty z ogromnymi oporami. Z kolei państwa Zachodu gotowe były pomóc Wschodowi w gospodarczym rozwoju właśnie pod warunkiem respektowania przez komuni-styczne rządy postanowień „trzeciego koszyka”.

Integracja europejska. Integracja europejska to proces tworzenia Wspólnot Europejskich, prowadzący stopniowo do powołania współczesnej Unii Europejskiej. Polityczna i ekonomiczna integracja kontynentu europejskiego nawiązuje do długiej tradycji jedności europejskiej sięgającej starożytności (Imperium Romanum)

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]