Polska wstępuje do Unii Europejskiej

Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Od schyłku XX w. na progu Unii stanęło dziesięć państw: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Malta i Cypr. Pod koniec 2002 r. uzgodniono traktaty akcesyjne między tymi państwami a państwami członkowskimi UE. W czerwcu 2003 r. w referendum Polacy wyrazili zgodę na przystąpienie Polski do UE (78% głosów za wstąpieniem przy 58% udziale w głosowaniu). W 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Od razu jednak weszła w spór z „lokomotywą” UE, jaką tworzą ściśle współ-pracujące Francja i Niemcy. Oba te państwa zajmują postawę antyamerykańska, monopolizują wpływy w Unii (dopuszczając do głosu co najwyżej Anglię i Włochy) oraz umacniają model państwa opiekuńczego, na który państw nadrabiających cywilizacyjne zaległości nie stać. Problem Polski polega na tym, że nie ma ona dość sił, by grać rolę mocarstwa regionalnego, a jest na tyle duża, by oczekiwać dopuszczenia do uprzywilejowanego gremium UE (obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii). W zachodniej Europie z trudnością akceptowana jest myśl o Polsce jako kraju ważnym, o mocarstwowej przeszłości i wielkich szansach na przyszłość. Cóż jednak dziwić się Niemcom, Francuzom i Anglikom, ze nas nie doceniają, jeżeli większość Polaków nie zauważa sukcesów własnej ojczyzny.

One Response to “Polska wstępuje do Unii Europejskiej”

Leave a Reply