Polityczne zaplecze rządu w Londynie

Polityczne zaplecze rządu w Londynie i Delegatury tworzyła wspólna komisja czterech partii: PPS-WRN (od kryptonimu „Wolność-Równość-Niepodległość”), Stronnictwa Narodowego (endecja), Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Pracy (chadecja). Piłsudczycy nie byli w rządzie reprezentowani, ale zachowali silną pozycję w konspiracyjnych strukturach wojskowych.

W lutym 1944 r. z inicjatywy Delegatury i komisji porozumiewawczej czte-rech stronnictw powołano Radę Jedności Narodowej (RJN). Na jej czele stanął działacz PPS-WRN Kazimierz Pużak. RJN stanowiła konspiracyjny parlament.

Armia Krajowa. Pierwszą organizacją mchu oporu w okupowanym kraju była Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Nie zyskała jednak uznania gen. Sikorskiego, który jako naczelny wódz powołał w listopadzie 1939 r. Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Obok ZWZ powstały także inne organizacje konspiracyjne, dlatego w lu-tym 1942 r. z rozkazu naczelnego wodza ogłoszono scalenie sił podziemnych w jedną Armię Krajową (AK).

Leave a Reply