Polityczne zaplecze rządu w Londynie

Polityczne zaplecze rządu w Londynie i Delegatury tworzyła wspólna komisja czterech partii: PPS-WRN (od kryptonimu „Wolność-Równość-Niepodległość”), Stronnictwa Narodowego (endecja), Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Pracy (chadecja). Piłsudczycy nie byli w rządzie reprezentowani, ale zachowali silną pozycję w konspiracyjnych strukturach wojskowych.

W lutym 1944 r. z inicjatywy Delegatury i komisji porozumiewawczej czte-rech stronnictw powołano Radę Jedności Narodowej (RJN). Na jej czele stanął działacz PPS-WRN Kazimierz Pużak. RJN stanowiła konspiracyjny parlament.

Armia Krajowa. Pierwszą organizacją mchu oporu w okupowanym kraju była Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Nie zyskała jednak uznania gen. Sikorskiego, który jako naczelny wódz powołał w listopadzie 1939 r. Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Obok ZWZ powstały także inne organizacje konspiracyjne, dlatego w lu-tym 1942 r. z rozkazu naczelnego wodza ogłoszono scalenie sił podziemnych w jedną Armię Krajową (AK).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]