Pokorna petycja i rada

„Pokorna petycja i rada“ przewidywała stałą sumę 1 300 000 funtów szterlin- gów na cele armii i floty (1 000 000 funtów) oraz na potrzeby rządu (300 000 funtów). Zmiana tej sumy wymagała zgody Lorda Protektora i obu Izb parlamentu.

Dysponowanie stałymi siłami zbrojnymi (standing forces) przez Lorda Protektora wymagało zgody (consent) obu Izb parlamentu, a w czasie przerwy między sesjami – zwrócenia się o poradę (advice) do Tajnej Rady. Zgoda Tajnej Rady była też konieczna przy nominacji przez Lorda Protektora naczelnego dowódcy oraz wyższych oficerów armii i floty. Postanowienie to obowiązywać miało do-piero po śmierci Cromwella, za jego następców (art. 8).

Leave a Reply