Pełnia władzy dla komunistów

Pełnia władzy dla komunistów. W dniu wyborów Krajowa Rada Narodowa roz-wiązała się. W lutym 1947 r. nowy sejm uchwalił tymczasową konstytucję. Czyniła ona z Rzeczypospolitej Polskiej republikę parlamentarno-gabinetową z prezydentem na czele. W praktyce przepisy konstytucyjne nie miały większego znaczenia, gdyż ster rządów pozostawał w rękach najbardziej wpływowych członków Komitetu Centralnego PPR nadzorowanych przez sowieckich „doradców”.

Prezydentem wybrano Bolesława Bieruta. Rozwiązano też Rząd Jedności Narodowej. Powstał nowy rząd, w pełni obsadzony przez nominatów PPR, z posłusznym socjalistą Józefem Cyrankiewiczem na czele. Cyrankiewicz był premierem polskiego rządu przez następne dwadzieścia trzy lata (choć z krótką przerwą).

Stanisław Mikołajczyk wkrótce zbiegł z kraj u przy pomocy ambasady Stanów Zjednoczonych. Komunistyczna propaganda piętnowała go za ucieczkę do „ame-

Leave a Reply