Kursy komputerowe w Warszawie

Kursy komputerowe to bardzo popularne lekcje. Oferowane są lekcje obsługi komputera, grafiki, składu, programowania. Wiele firm oferuje kursy komputerowe i w różnych cenach. To ważna kwestia dla niejednej osoby, bo wiedza komputerowa jest bezcenna. Wiele osób takie kursy organizuje nieustannie, a klientów nie brakuje. Niejedna osoba ma zamiar rozwijać się w dziedzinie obsługi komputera, ale sama tego nie potrafi. Pomocni są informatycy, nauczyciele w tej dziedzinie, osoby wykwalifikowane oraz wyuczone. Wysoka jakość jest podstawą zadowolenia i dobrej pracy – wysoka jakość wiedzy także ma ten walor. W Warszawie kursy komputerowe znaleźć można na każdym kroku. Nie tylko Warszawa takie kursy organizuje, ale w stolicy są one najlepszej jakości oraz najwyższej próby. Klienci szkół komputerowych chętnie na takie lekcje się zapisują. To dla nich najważniejsza sprawa, bez niej nikt nie może się rozwijać oraz czuć dobrze oraz bezpiecznie. Dzisiaj klienci poszukują dobrych kursów, zakończonych egzaminem. To kursy najlepszej możliwej jakości oraz niezbędne. To kursy wysokiej klasy. Klienci chcą takie kursy kończyć i mieć je na podorędziu. Dzisiaj klienci mają mnóstwo kursów do wyboru, dlatego są bardzo wybredni, wybierają, przebierają, szukają klasy i jakości. Nie biorą kursu pierwszego z brzegu. Ich działanie musi mieć sens i cel. Warto o tym nieustannie pamiętać przez cały czas. Warszawskie kursy oferują najlepsi specjaliści w dobrej cenie, chętnie i bez pośpiechu. Dobrej klasy kursy to na pewno podstawa, ważna sprawa oraz celowe działanie. Dzisiaj bez obsługi komputera to jak bez dłoni. To jest jak najbardziej podstawa i ważna sprawa dla każdego klienta.

Okres walki nowej władzy ze zbrojnym podziemiem

Przez zbrojne podziemie przewinęło się prawie sto tysięcy ludzi. Z ich rąk zginęło kilkanaście tysięcy osób związanych z komunistyczną władzą. Ilu zginęło bojowników samego podziemia? Do dziś liczba ta nie jest dokładnie ustalona, a przeszukiwanie archiwów komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa oraz rozkopywanie przywięziennych cmentarzy odkrywa nowe ponure fakty. Zapewne liczba rozstrzelanych, zamęczonych w katowniach UB i bezpowrotnie wywiezionych na Sybir żołnierzy podziemia sięga kilkudziesięciu tysięcy.

Read the rest of this entry »

Niebawem wszystkie wspomniane osady

Wkrótce po wydaleniu Williamsa wybuchły w Massachusetts nowe spory religijne związane z wystąpieniem Anny Hutchison (czyt. Hatczison), głoszącej doktryny niezgodne z purytanizmem. Zmuszona do opuszczenia kolonii, Anna Hutchison osiedliła się ze swymi zwolennikami na wspomnianej wyspie, gdzie założyli oni (w 1639 r.) osadę Newport (czyt. Niuport). We wszystkich tych osadach przyjęta została zasada całkowitej wolności sumienia. Uniezależniono wykonywanie praw politycznych od wyznawania określonego wyznania. Jednakże pełna równość praw nie została wszędzie wprowadzona. Tak więc w osadzie Providence pełne prawa polityczne mieli tylko mężczyźni będący głowami rodzin, nieżonaci nie mieli praw wyborczych, co jednak uległo później zmianie. Posiadanie praw wyborczych uzależnione zostało od posiadania ziemi.

Read the rest of this entry »

New Jersey713

Pierwsze osady między rzekami Hudson i Delaware założyli Holendrzy w 1620 r. Osady te jednak słabo się rozwijały. Po zajęciu Nowych Niderlandów przez

Anglików Karol II oddal je w lenno jako dziedziczne księstwo swemu bratu Jakubowi, księciu Yorku. Jakub część tego terytorium nadal dwóm swym faworytom: lordowi Williamowi Berkeleyowi oraz Sir Jerzemu Carteretowi. W celu uczczenia zasług Cartereta jako obrońcy wyspy Jersey w kanale La Manche przeciw wojskom Cromwella książę Yorku nadał temu terytorium nazwę New Jersey. Aby ściągnąć kolonistów, Berkeley i Carteret wydali dla kolonii „koncesję“ (która miała charakter karty). Gwarantowała ona przybyszom swobodę wyznania i regulowała ustrój kolonii. Organami kolonii mieli być gubernator, Rada i dwunastoosobowe Ogólne Zgromadzenie wybierane przez ludność. Bez zgody Zgromadzenia nie mogły, być pobierane żadne podatki. „Koncesja“ ściągnęła kolonistów, którzy w 1665 r. założyli osadę Elizabethtown, w następnym roku osady Middletown, Shrewsbury, a w 1667 r. Newark. W 1668 r. zebrało się pierwsze Ogólne Zgromadzenie (bez udziału przedstawicieli gmin Middletown i Shrewsbury), które jednak po dwóch kilkudniowych sesjach odroczyło swe posiedzenie i zebrało się dopiero po siedmiu latach. Zdołało ono jednak uchwalić kodeks oparty na prawie biblijnym. Od 1670 r. wybuchały stale spory między właścicielami kolonii a kolonistami na tle pobierania podatków. Zniechęcony tymi sporami Berkeley sprzedał w 1673 r. swe prawa do kolonii spółce złożonej z członków prześladowanej sekty kwakrów, która chciała tu osiedlić swych prześladowanych współwyznawców. Na czele tej spółki stanął William Penn, który zasłynął później w dziejach kolonizacji Ameryki. Przeprowadzony został podział kolonii Jersey na dwie części, zachodnią (West Jersey), zakupioną przez kwakrów, i wschodnią (East Jersey), która pozostała w ręku Cartereta. W 1682 r. spadkobiercy jego sprzedali tę część spółce kwakrów.

Read the rest of this entry »

Nadzwyczajny parlament

Nadzwyczajny parlament musiał być również zwołany po śmierci Lorda Protektora i dokonaniu wyboru nowego Lorda Protektora, chyba że śmierć Lorda Protektora i wybór nowego przypadały na czas sesji zwyczajnej parlamentu albo zebranie się zwyczajnego parlamentu nastąpić miało najpóźniej za cztery miesiące względnie zwołanie takiego parlamentu już nastąpiło (art. 9).

Read the rest of this entry »

Kursy polskiego to podstawa

Kursy polskiego są potrzebne Polakom – na przykład maturzystom przed maturą oraz obcokrajowcom. Pierwsi pogłębiają znajomość gramatyki, ortografii, literatury. Ci drudzy uczą się mówienia i pisania, zgłębiają podstawowe umiejętności. Przyszłych maturzystów uczą poloniści. Obcokrajowców uczą poloniści z kompetencjami z dziedziny uczenia języka polskiego osób innego pochodzenia. Do nauczania cudzoziemców są wydawane specjalistyczne podręczniki, które każdy może sobie kupić i mieć je we własnych zasobach. Niektóre uczelnie wydają specjalne skrypty do nauczania języka polskiego i rozdają je cudzoziemcom. To bardzo dobry pomysł, chociaż generujący pewne koszty. Niejedna osoba ma zamiar zarabiać pieniądze i cieszyć się wysoką jakością takiego rozwiązania. Obcokrajowcy uczą się polskiego, bo chcą w Polsce pozostać i zarabiać pieniądze w tym kraju – szczególnie wielu Ukraińców przebywa w Polsce i tutaj pobiera lekcje ojczystej mowy Polaków. Kursy dla obcokrajowców są organizowane w całej Polsce, w każdym większym mieście. Ich ceny są umiarkowane, szyte na miarę potrzeb niejednego cudzoziemca. Po roku lub dwóch mogą mówić całkiem dobrze po polsku – pod warunkiem posiadania pewnych umiejętności. Jeśli nie mają talentu, to nauka przychodzi im nieco trudniej. Jest to rzecz oczywista. Warto zatem poświęcić czas na naukę języka, bo polski przyda się w pracy, w kontaktach towarzyskich oraz życiu codziennym. Dobra znajomość polskiego jest podstawą. Język polski to podstawa pracy, kariery oraz udanego pobytu w Polsce.

Lord Protektor za zgodą Rady Stanu

Parlament miał być zwoływany co trzy lata (art. 21), sesja zaś trwać miała – 26 tygodni (a więc pół roku). W ciągu tego czasu parlament nie mógł być ani odroczony, ani rozwiązany bez swej zgody. Za zgodą Lorda Protektora mógł parlament uchwalić ustawę o przedłużeniu sesji, jednakże najwyżej o 13 tygodni (art. 23).

Lord Protektor za zgodą Rady Stanu mógł zwołać nadzwyczajny parlament, którego sesja trwać miała 13 tygodni i który w tym czasie nie mógł być ani odroczony, ani rozwiązany. Podobnie jak sesja parlamentu zwyczajnego mogła być również przedłużona sesja parlamentu nadzwyczajnego. Także i w tym wypadku konieczna była zgoda Lorda Protektora i odpowiednia ustawa parlamentu, przy czym jednak sesja taka mogła być przedłużona najwyżej o cztery tygodnie (art. 24).

Read the rest of this entry »

Studia podyplomowe w Warszawie

Studia podyplomowe w Warszawie oferuje wiele uczelni publicznych oraz niepublicznych. Wiedza jest podstawą, bez niej nie można rozwijać się. Osoby młode i starsze podejmują naukę na studiach podyplomowych, zyskując wiedzę, umiejętności oraz nawiązując kontakty.

Lord Protektor miał zwoływać obie Izby

Ograniczone zostały uprawnienia Drugiej Izby w zakresie jej kompetencji sądowniczych. W sprawach cywilnych sądownictwo Drugiej Izby miało ograniczać się do postępowania rewizyjnego w sprawie zaczepienia wyroku (writ of error), do rozpatrywania spraw przeniesionych przed jej forum z sądów niższych z powodu zawiłości (for difficulty), spraw wniesionych do niej w drodze petycji przeciw postępowaniu trybunałów sądzących według zasad słuszności (petitions against proceedings in Courts of Equity), a wreszcie spraw dotyczących przywilejów samej Izby (cases of privileges of their own House). W sprawach karnych kompetencje Drugiej Izby ograniczały się do spraw wniesionych z oskarżenia przez Izbę Gmin (impeachment).

Read the rest of this entry »

Liczba obywateli w nowej kolonii

Liczba obywateli w nowej kolonii szybko rosła na skutek wzmożonego wychodźstwa z Anglii. Już w 1631 r. istniało na jej obszarze osiem osad (gmin). Do tych należało między innymi Salem (czyt. Sejlem), najstarsza spośród nich oraz Cambridge (czyt. Kembridż) i Boston. Ten ostatni (założony w 1630 r.) zdobył sobie dzięki swemu położeniu duże znaczenie.

Read the rest of this entry »

Kryzys kubański

•Równocześnie z interwencją sowiecką na Węgrzech doszło do niepokojów w Polsce (tzw. polski październik, rozdział XIV.4.). oW 1956 r. rząd Egiptu przejął na własność państwa (znacjonalizował) Kanał Sueski, dotychczas zarządzany przez anglo-francuską spółkę akcyjną. Londyn i Paiyż wysłały wojsko w rejon kanału. Wtedy Związek Sowiecki wywarł presję na Anglików i Francuzów, by skłonić ich do wycofania swych sił ze strefy kanału. Stany Zjednoczone nie tylko nie poparły sojuszników z NATO, ale poleciły im zastosować się do sowieckiej sugestii. Kanał Sueski pozostał pod kontrolą Egiptu. Wydarzenie to świadczy dobitnie o upadku politycznego znaczenia starych potęg kolonialnych. Moskwa i Waszyngton pokazały, że teraz one decydują o sytuacji w świecie.

Read the rest of this entry »

Kontrowersje wokół układu

^ Kontrowersje wokół układu. Wiele osób z polskiej emigracji nie akceptowało tych postanowień. Kilku ministrów w rządzie Sikorskiego podało się nawet do dymisji. Chodziło

obrak jasnego stwierdzenia, że po wojnie zostanie przywrócona między Polską a Rosją gra-nica z 1939 r. (od traktatu w Rydze kończącego w 1921 r. wojnę polsko-bolszewicką granicę tę nazywano „linią ryską”). Churchill mediował między zwaśnionymi Polakami, twierdząc, że na razie sporne terytorium jest w ręku Niemiec i najpierw trzeba pokonać Trzecią Rzeszę. Jeżeli z tej wojny Rosja wyjdzie osłabiona, to będzie można przywrócić linię ryską i bez postanowień w aktualnym traktacie, jeżeli zaś Rosja zakończy wojnę jako mocarstwo, to i tak podyktuje własne warunki. Sikorski dodawał, że przede wszystkim trzeba reaktywować działalność polskiej ambasady, doprowadzić do zwolnienia Polaków przetrzymywanych w łagrach i kołchozach, a z obywateli polskich zdolnych do służby wojskowej utworzyć annię.

Read the rest of this entry »

Konieczność uzyskania funduszy

Konieczność uzyskania funduszy potrzebnych na prowadzenie wojny z Hiszpanią (1655-1658 w wyniku tej wojny Anglia uzyskała bogatą wyspę Jamajkę w Ameryce i Dunkierkę, ważny port leżący na przeciwległym wybrzeżu Kanału La Manche) zmusiła Cromwella do zwołania na wrzesień 1656 r. nowego parlamentu.

Posługując się prawem badania ważności wyborów do parlamentu przyznanym Radzie Stanu w „Instrumencie Rządzenia“, Cromwell usunął z niego przy pomocy Rady Stanu około stu nieprzychylnych dla siebie posłów.

Read the rest of this entry »

Kongres mógł odroczyć swe posiedzenia

Kongres mógł odroczyć swe posiedzenia, jednakże na czas nie dłuższy niż pół roku. Na okres ten wybierał Kongres Komitet Stanów (Committee of States), w którego skład wchodzić musiało po jednym przedstawicielu z każdego stanu. Uprawnienia Komitetu były ograniczone, gdyż nie mogły mu być przekazane te sprawy, do których załatwienia wymagana była w Kongresie kwalifikowana większość dziewięciu głosów.289

Read the rest of this entry »

Kongres był wreszcie ostateczną instancją

Kongres był wreszcie ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sporach między dwoma lub więcej stanami dotyczących granic, jurysdykcji lub jakiejkolwiek innej sprawy.28*’

W niektórych sprawach należących do kompetencji Kongresu (zawieranie i wypowiadanie traktatów, bicie monety, wypuszczanie pieniędzy papierowych, zaciąganie pożyczek, ustalanie wysokości kontyngentów sił zbrojnych lądowych i morskich, mianowanie naczelnego wodza)- uchwała Kongresu musiała zapaść kwalifikowaną’ większością 9 głosów, a więc przedstawicieli 9 stanów. We wszystkich innych sprawach wystarczała zwykła większość.

Read the rest of this entry »