Ogólnemu Zgromadzeniu przewodniczył gubernator

Ogólnemu Zgromadzeniu przewodniczył gubernator przy udziale co najmniej czterech członków swej Rady. Mogli oni zwoływać również nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie po ogłoszeniu na dwa tygodnie wcześniej terminu tego Zgromadzenia z obowiązkiem podania przyczyny zwołania.48

Gubernator i urzędnicy obowiązani byli złożyć po wyborze przysięgę, że będą przestrzegać ustaw, a w razie luki w ustawach postępować będą zgodnie z przepisami Biblii („ze słowem bożym“). Postanowienia Biblii odgrywały w Connecticut (podobnie jak w sąsiednim Massachusetts i New Haven) dużą rolę, np. w ustawach Connecticut (z 1672 r.), które przewidywały karę śmierci za różne przestępstwa, powoływano się dla uzasadnienia tych kar na przepisy biblijne.

– 39 Fundamental Orders of Connecticut – Macdonald: Documentary Source Book, nr 9 (14).

– 40 Sprawę powtórnego wyboru, zwłaszcza gubernatora, normowały specjalne przepisy. „Art. 4. It is ordered (…) that noe person be chosen Governor above once in two yeares“.

– 41 „In which Generali Courts shall consist the supreme power of the Common- welt“.

– 42 Na wiosnę w drugą środę kwietnia i w jesieni w drugą środę września.

– 43 „Art. 1. Shall be yerely two Generali Assemblies or Courts (…) The first be called the Courte of Election, wherein shall be yerely chosen (…) soe many Magestrats and other publike Officers“.

– 44 „Art. 5. The other Generali Courte in September shall be for makeing of lawes, and any other publike occation, which conserns the good of the Commonwelth“.

– 45 „Which choise shall be made by all that are admitted freemen and have taken Oath of Fidelity“.

– 40 Herford, Windsor i Whethersfield miały wybierać po czterech przedstawicieli, inne zaś osady w stosunku ‚do liczby freemenów (a resonable proportion to the number of freemen that are in the said townes).

– 47 „Art. 9. The deputyes thus chosen shall have power and liberty to appoynt a tyme and a place of meeting togather before any Generali Courte to advise and consult of all such as may concerne the good of the publike, as also to examine their owne elections, whether according to the order“.

– 48 W razie zaniedbania lub odmowy (neglect or refusal) zwołania Ogólnego Zgromadzenia przez gubernatora obywatele (freeman) mogli zwrócić się do naczelników osad o rozpisanie wyborów i obradować następnie pod przewodnictwem specjalnie wybranego przewodniczącego (Moderator). Zgromadzenie takie miało analogiczne uprawnienia jak zgromadzenie zwyczajne.

Leave a Reply