Odebrano Radzie Stanu szereg przysługujących jej dotychczas uprawnień

Odebrano Radzie Stanu szereg przysługujących jej dotychczas uprawnień, jak np. decydowanie wspólnie z Lordem Protektorem o wypowiedzeniu wojny, i pozbawiono ją wpływu na uzupełnianie swego składu. Z drugiej strony w zamiarze ograniczenia władzy Lorda Protektora przyznano jej uprawnienia, których dotychczas nie miała, np. współudział w wykonywaniu prawa łaski.

W dziedzinie spraw wyznaniowych (art. 41-43) projekt przewiduje istnienie religii państwowej, przy czym – jak już wspomniano – nikt nie mógł być zmuszony do jej wyznawania. Uznana została wolność sumienia i wykonywania praktyk religijnych pod warunkiem nienadużywania jej ze szkodą dla osób trzecich lub też niezakłócania spokoju publicznego. Jednakże tolerancja ta doznawała poważnego ograniczenia przez postanowienie, że parlament może uchwalać ustawy, które nabierały mocy obowiązującej nawet bez udzielenia na nie zgody przez Lorda Protektora, a które miały na celu „poskromienie niecnych herezji“ („for restraining of damnable heresis“). Lord Protektor wspólnie z parlamentem miał ustalić, co uważane być miało za herezję. Również nawet bez zgody Lorda Protektora nabierały mocy obowiązującej ustawy skierowane przeciw ateizmowi, bluźnierstwu, katolikom (popery), wyznawcom kościoła anglikańskiego, rozwiązłości obyczajów (licentiousness) i bezczeszczeniu przedmiotu kultu (profaneness). Wreszcie nadaje projekt konstytucji parlamentowi prawo wydawania i bez zgody Lorda Protektora ustaw zwalczających wystąpienia na kazaniach (preach), w druku (print) czy publicznie z twierdzeniami sprzecznymi z podstawowymi zasadami (fundamental principles) nauki oficjalnego wyznania. Lord Protektor miał ustalić wspólnie z parlamentem, co uważać należy za owe podstawowe zasady. Postanowienie to umożliwiało zwalczanie wszelkich wystąpień opozycyjnych, które przejawiały się podówczas w postaci rozmaitych doktryn religijnych, a które z łatwością można było zaliczyć do rzędu sprzecznych z pod-stawowymi zasadami panującej religii.

Leave a Reply