Niewolnictwo odegrało ważną rolę w rozwoju kolonii

Niewolnictwo odegrało ważną rolę w rozwoju kolonii. „Niewola – jak podkreśla Marks w liście do P. W. Annenkowa – nadała wartość koloniom, kolonie zrodziły handel światowy, handel światowy jest nieodzownym warunkiem wielkiego przemysłu maszynowego. Jakoż przed powstaniem handlu Murzynami kolonie dostarczały Staremu Światu bardzo mało produktów i nie zmieniły oblicza świata w sposób istotny. Niewola jest przeto kategorią ekonomiczną o bardzo doniosłym znaczeniu. Bez niewoli Ameryka Północna, kraj najbardziej postępowy, zamieniłby się w kraj patriarchalny“.

Pierwszy transport niewolników do kolonii w Ameryce, a mianowicie do Wirginii, przywiózł statek holenderski w 1619 r. Niebawem przywieźli niewolników Holendrzy do swej kolonii – Nowych Niderlandów, a po żagarnięciu szwedzkiej kolonii Delaware również i do tej kolonii, w której do tej pory wszelkie niewolnictwo było zakazane. Rychło przewozem niewolników z Afryki do kolonii w Ameryce zajęli się sami Anglicy. W 1631 r. utworzona została osobna kompania do handlu niewolnikami. Angielski handel niewolnikami wzrósł szczególnie w drugiej połowie XVII w. Niedługo po przywróceniu monarchii została (w 1663 r.) utwo-rzona Kompania Afrykańska, w której zarządzie znajdował się brat króla, ks. Yorku, a wśród akcjonariuszy – członkowie rodziny królewskiej. W 1672 r. Kompania ta otrzymała monopol na handel niewolnikami na obszarze od Tangeru aż do Przylądka Dobrej Nadziei. W 1698 r. zniesiony został monopol Kompanii Afrykańskiej. Handel niewolnikami stał się dostępny dla wszystkich obywateli angielskich. Zaczęli więc brać w nim udział również kupcy z kolonii amerykańskich, zwłaszcza z Bostonu. Import niewolników był kierowany przede wszystkim do kolonii południowych, które były głównym rynkiem zbytu czarnych niewol-

Leave a Reply