Niebawem wszystkie wspomniane osady

Wkrótce po wydaleniu Williamsa wybuchły w Massachusetts nowe spory religijne związane z wystąpieniem Anny Hutchison (czyt. Hatczison), głoszącej doktryny niezgodne z purytanizmem. Zmuszona do opuszczenia kolonii, Anna Hutchison osiedliła się ze swymi zwolennikami na wspomnianej wyspie, gdzie założyli oni (w 1639 r.) osadę Newport (czyt. Niuport). We wszystkich tych osadach przyjęta została zasada całkowitej wolności sumienia. Uniezależniono wykonywanie praw politycznych od wyznawania określonego wyznania. Jednakże pełna równość praw nie została wszędzie wprowadzona. Tak więc w osadzie Providence pełne prawa polityczne mieli tylko mężczyźni będący głowami rodzin, nieżonaci nie mieli praw wyborczych, co jednak uległo później zmianie. Posiadanie praw wyborczych uzależnione zostało od posiadania ziemi.

Niebawem wszystkie wspomniane osady połączyły się w jedną kolonię: Providence Plantation. Zgromadzenie wolnych osadników (freeman) uchwaliło periodyczne zbieranie się zgromadzenia, które miało posiadać prawo uchwalania większością głosów ustaw oraz wybierania spośród siebie urzędników. Ponieważ nowa kolonia nie opierała się na żadnym akcie prawnym wydanym przez króla lub jakąś kompanię w metropolii, przeto wysłano Williamsa do Anglii w celu uzyskania takiego aktu. Przyjazd Williamsa do Anglii przypadł na czas wojny między królem a parlamentem. Dnia 14 (24) marca 1643 r. uzyskał Williams od parlamentu kartę, która przyznawała kolonii zwanej w karcie Korporacją plantacji Providence w zatoce Narraganset w Nowej Anglii (The Incorporation of Providence Plantation in the Narraganset-Bay in New England) szeroki samorząd z prawem nadania sobie ustroju, jaki uchwali większość kolonistów, oraz wydawania ustaw w sprawach cywilnych i karnych, które to ustawy w zasadzie odpowiadałyby prawom angielskim (conformable to the laws of England).

Leave a Reply