New Jersey713

Pierwsze osady między rzekami Hudson i Delaware założyli Holendrzy w 1620 r. Osady te jednak słabo się rozwijały. Po zajęciu Nowych Niderlandów przez

Anglików Karol II oddal je w lenno jako dziedziczne księstwo swemu bratu Jakubowi, księciu Yorku. Jakub część tego terytorium nadal dwóm swym faworytom: lordowi Williamowi Berkeleyowi oraz Sir Jerzemu Carteretowi. W celu uczczenia zasług Cartereta jako obrońcy wyspy Jersey w kanale La Manche przeciw wojskom Cromwella książę Yorku nadał temu terytorium nazwę New Jersey. Aby ściągnąć kolonistów, Berkeley i Carteret wydali dla kolonii „koncesję“ (która miała charakter karty). Gwarantowała ona przybyszom swobodę wyznania i regulowała ustrój kolonii. Organami kolonii mieli być gubernator, Rada i dwunastoosobowe Ogólne Zgromadzenie wybierane przez ludność. Bez zgody Zgromadzenia nie mogły, być pobierane żadne podatki. „Koncesja“ ściągnęła kolonistów, którzy w 1665 r. założyli osadę Elizabethtown, w następnym roku osady Middletown, Shrewsbury, a w 1667 r. Newark. W 1668 r. zebrało się pierwsze Ogólne Zgromadzenie (bez udziału przedstawicieli gmin Middletown i Shrewsbury), które jednak po dwóch kilkudniowych sesjach odroczyło swe posiedzenie i zebrało się dopiero po siedmiu latach. Zdołało ono jednak uchwalić kodeks oparty na prawie biblijnym. Od 1670 r. wybuchały stale spory między właścicielami kolonii a kolonistami na tle pobierania podatków. Zniechęcony tymi sporami Berkeley sprzedał w 1673 r. swe prawa do kolonii spółce złożonej z członków prześladowanej sekty kwakrów, która chciała tu osiedlić swych prześladowanych współwyznawców. Na czele tej spółki stanął William Penn, który zasłynął później w dziejach kolonizacji Ameryki. Przeprowadzony został podział kolonii Jersey na dwie części, zachodnią (West Jersey), zakupioną przez kwakrów, i wschodnią (East Jersey), która pozostała w ręku Cartereta. W 1682 r. spadkobiercy jego sprzedali tę część spółce kwakrów.

Leave a Reply