Między PRL a Trzecią Rzeczpospolitą

Między PRL a Trzecią Rzeczpospolitą. W ostatnich dniach 1989 r. Polska powróciła formalnie do nazwy Rzeczpospolita Polska. W styczniu 1990 r. PZPR rozwiązała się. Idee dyktatury proletariatu i gospodarki opartej o wspólną własność odeszły do lamusa historii. Reformatorsko nastawieni członkowie rozwiązanej PZPR utworzyli partię socjaldemokratyczną, która nie wyrzekając się troski o interesy „ludzi pracy”, zamierzała popierać godpodarkę kapitalistyczną i stosować w działaniu zasady demokracji. W ten sposób powstał zalążek współczesnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). Za symboliczny można uznać fakt, że w gmachu Komitetu Centralnego PZPR, gdzie przez lata pryncypialnie krytykowano kapitalizm, urządzono giełdę, kluczową instyUicję dla systemu kapitalistycznego.

W lecie 1990 r. z rządu ustąpili ministrowie obrony narodowej i spraw we-wnętrznych wywodzący się z PZPR. Ostatnim spadkobiercą PKWN w gremiach kierowniczych Polski pozostał prezydent. Jaruzelski skutecznie stabilizował sytu-ację w okresie przejściowym, za co należy mu się wdzięczność nawet ze strony największych krytyków stanu wojennego. Sytuacja jednak uległa zmianie i czło-wiek, którego nazwisko kojarzyło się z minioną epoką, powinien zejść ze sceny. Jaruzelski sam podziela! ten pogląd i bez protestów uznał skrócenie jego kadencji przez sejm.

Na przełomie listopada i grudnia 1990 r. w wyborach powszechnych prezydentem wybrano Lecha Wałęsę. Kandydatura przewodniczącego „Solidarności” budziła liczne kontrowersje, jednak wybór dawnego przewodniczącego strajkujących stoczniowców z Gdańska na stanowisko prezydenta wydawał się logicznym zwieńczeniem kariery jednego z najbardziej znanych Polaków w świecie (Pokojowa Nagroda Nobla w 1983 r.), zasłużonych dla likwidacji komunizmu i odzyskania suwerenności przez Polskę. Zastąpienie Jaruzelskiego właśnie przez Wałęsę było symbolicznym zakończeniem przebudowy PRL w Trzecią Rzeczpospolitą.

Leave a Reply