Massachusetts’213

Również w zasiedleniu dalszych obszarów Nowej Anglii odegrali purytanie główną rolę. Stałe wzrastające prześladowania purytanów w Anglii przez arcybiskupa panującego kościoła anglikańskiego Williama Lauda, jednego z głównych doradców następcy Jakuba I, króla Karola I, przyczyniło się do wzmożenia się emigracji purytanów do Ameryki. W 1628 r. grupa purytanów, na której czele stał Jan Endicott, otrzymała od Rady dla Nowej Anglii ziemię w Ameryce nad zatoką Massachusetts (w okolicach rzeki Merrimac). W następnym roku nowo utworzona Kompania Zatoki Massachusetts w Nowej Anglii (Company of the Massachusetts Bay in New England), zwana krótko Kompanią Massachusetts, (Massachusetts Company) uzyskała od króla Karola I kartę wydaną 4 (14) marca 1629 r.22 Karta ta zatwierdzała obszary nabyte przez Kompanię i ustalała jej organizację.

Według postanowień karty zarząd Kompanii miał się składać z gubernatora (governor), jego zastępcy (wicegubernatora, deputy governor) i 18 członków przybocznej Rady (assistents), którzy mieli być wybierani corocznie przez członków Kompanii. Pierwszy skład zarządu wyznaczył król imiennie w karcie. Zarząd Kompanii zbierać się miał co miesiąc, a w razie potrzeby częściej. Do ważności uchwał zarządu konieczna była obecność gubernatora lub jego zastępcy oraz co najmniej sześciu członków Rady. Cztery razy do roku w określonych w karcie terminach zbierać się miało Ogólne Zgromadzenie (Generall and solem- pne Assemblie) członków Kompanii (freemen of the Company) z udziałem gubernatora lub jego zastępcy oraz pewnego minimum członków Rady. Na jednym z ustalonych w karcie corocznych terminów Ogólnego Zgromadzenia wybierać ono miało większością głosów na rok zarząd i urzędników Kompanii.

Leave a Reply