Kongres mógł odroczyć swe posiedzenia

Kongres mógł odroczyć swe posiedzenia, jednakże na czas nie dłuższy niż pół roku. Na okres ten wybierał Kongres Komitet Stanów (Committee of States), w którego skład wchodzić musiało po jednym przedstawicielu z każdego stanu. Uprawnienia Komitetu były ograniczone, gdyż nie mogły mu być przekazane te sprawy, do których załatwienia wymagana była w Kongresie kwalifikowana większość dziewięciu głosów.289

Do zmiany Artykułów wymagane było powzięcie odpowiedniej uchwały przez Kongres wspomnianą kwalifikowaną większością głosów oraz zatwierdzenie tej uchwały przez ciała prawodawcze wszystkich stanów.

Leave a Reply