Komunistyczna lewica

S Socjaliści i komuniści. Za lewicowe uważamy te ugrupowania polityczne, które pragną wprowadzać ustawodawstwo korzystne dla uboższych warstw społecznych, za pomocą wysokich podatków odbierać część środków materialnych klasom posiadającym, by wyrów-nywać materialny poziom życia w społeczeństwie, rozwijać publiczną oświatę, służbę zdrowia i pomoc socjalną (np. zasiłki dla bezrobotnych i zapomogi dla biednych). Lewica z reguły przeciwstawia się konserwatywnym tradycjom obyczajowym i religijnym, dlatego zwykle pozostaje w konflikcie z organizacjami wyznaniowymi. W Polsce w okresie międzywojennym najważniejszą partią lewicową była Polska Partia Socjalistyczna (PPS), działająca w czasie wojny pod kryptonimem „Wolność-Równość-Niepodległość”. Polscy komuniści reprezentowali imiy typ lewicy: zwalczali socjalistów z PPS ze szczególną zaciekłością, jako ludzi, którzy pomimo swej lewicowości dalecy byli od bolszewizmu, cenili wolność i demo-krację oraz dążyli do zachowania niepodległości Polski.

Nowa lewica, która kształtowała się, począwszy do 1942 r., w okupowanej przez Niem-ców Polsce, chciała zaprowadzić w powojennej Rzeczypospolitej ustrój komunistyczny (do-minacja państwowej własności, dyktatura komunistycznej partii). Przede wszystkim była gotowa przyjąć władzę z rąk Stalina i podporządkować Polskę Związkowi Sowieckiemu.

Związek Patriotów Polskich. Armia Berlinga. Po wymarszu armii Andersa na terenie Związku Sowieckiego pozostało jeszcze kilkaset tysięcy Polaków. W marcu 1943 r. z inicjatywy polskich komunistów z Wandą Wasilewską na czele powstał w Rosji Związek Patriotów Polskich (ZPP). Miał on na celu zorganizowanie Pola-ków do walki z faszyzmem o „ludową” Polskę. Nikt nie mówił o wasalnej zależności Polski od Moskwy. Deklaracje ZPP pełne były obietnic demokratycznego rządu i lepszego losu dla ludzi pracy. Polacy wciąż Uiłający się w Rosji dobrze wiedzieli, jakie są prawdziwe cele przywódców ZPP, jednak wstępowali do nowej organizacji, gdyż członkostwo w niej dawało nadzieję na powrót do ojczyzny.

Leave a Reply