Intergacja europejska

iśredniowiecza (dążenia papieży i cesarzy rzymsko-niemieckich). Intergacja europejska to obok wyzwolenia wschodniej części kontynentu z okowów komunizmu najważniejszy proces polityczny, jaki dokonał się na naszym kontynencie w drugiej połowie XX w.

Integrację zainicjowali politycy związani ze środowiskami chrześcijańsko-de- mokratycznymi (z reguły pełniący w pieiwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. funkcje premierów lub ministrów spraw zagranicznych): Francuz z Alzacji Robert Schuman, Niemiec Konrad Adenauer, Włoch Alcide de Gasperi oraz Belg Paul Spa- ak (który inaczej niż pozostali tu wymienieni był z przekonań socjaldemokratą). Ich celem było wyelimowanie groźby kolejnej wojny w Europie, wspólna obrona przeciw zagrożeniu komunistycznemu, umacnianie demokracji i rozwój gospodarczy oraz w dłuższej perspektywie odbudowa pozycji Europy w świecie w konfrontacji z Rosją, Chinami, Japonią i nawet z sojuszniczymi Stanami Zjednoczonymi.

W 1951 r. w Paryżu podpisano traktat, na mocy którego powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Do wspólnoty tej przystąpiły Francja, Niemcy, Włochy oraz kraje Beneluxu (Belgia, Holandia i Luksemburg). Celem porozumienia było zacieśnienie współpracy w dziedzinie górnictwa i hutnictwa. Twórcy tej wspólnoty uważali, że zjednoczenie strategicznych gałęzi przemysłu ciężkiego

Leave a Reply