EWG

ienergetycznego nie tylko wzmocni potęgę gospodarczą współdziałających kra-jów, ale także uniemożliwi w przyszłości konflikt militarny między nimi (gospo-darcza podstawa pojednania francusko-niemieckiego).

W 1957 r. w Rzymie podpisano traktat, na podstawie którego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG, Wspólny Rynek). Do wspólnoty tej jako kraje założycielskie wstąpiły te same państwa, które wcześniej zostały członkami EWWiS. W 1973 r. dołączyły Wielka Biytania, Irlandia i Dania, w 1981 r. Grecja, a w 1986 r. Portugalia i Hiszpania. W 1990 r. obszar EWG poszerzył się o terytorium komunistycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej zjednoczonej z RFN (rozdział XV. 2.).

EWG ma wspólne organy kierownicze z EWWiS oraz Euratomem (Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, trzecią ze Wspólnot Europejskich, powołaną także w 1957 r.). Wspólnoty Europejskie odegrały wielką rolę w polepszaniu gospodarczych i kulturalnych warunków życia obywateli państw europejskich położonych na zachód od żelaznej kurtyny. Wspólnoty łączą terytoria państw członkowskich w jeden obszar ekonomiczny, wewnątrz którego nie ma ceł ani kontroli paszportowej, gdzie panuje swoboda podejmowania pracy i osiedlania się, możliwy jest swobodny przepływ towarów, siły roboczej i kapitału. Integrację stopniowo pogłębiano. Jej kolejną fazę stanowiło powołanie Unii Europejskiej (rozdział XV.3.).

Leave a Reply