Dwie okupacje

ouwolnienie internowanych, gdyż pragnęli widzieć u steru spraw polskich nowych ludzi, niezwiązanych z obozem sanacyjnym. Prezydent Mościcki skorzystał w tej sytuacji z uprawnień przewidzianych na czas wojny przez konstytucję i mianował swego następcę. Nowym prezydentem został Władysław Raczkiewicz. Z kolei nowy prezydent 30 września 1939 r. powołał na premiera polskiego rządu Władysława Sikorskiego. We Francji zaczęto tworzyć armię polską. Rzeczpospolita istniała i walczyła nadal, mając swój rząd i wojsko na obczyźnie (na emigracji, na wychodźstwie).

W listopadzie 1939 r. Władysław Sikorski objął też stanowisko naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. Sikorski, wybitny polityk z czasów Drugiej Rzeczy-pospolitej, przy tym przeciwnik Piłsudskiego, zepchnął w cień prezydenta, choć zgodnie z konstytucją to prezydent sprawował władzę zwierzchnią.

Dwie okupacje: podział terytorialny. Niemcy podzielili zdobyte polskie terytoria na dwa obszary. Pomorze (wraz z Gdańskiem), Wielkopolskę i przyległy pas ziem Polski centralnej z Łodzią oraz Górny Śląsk włączyli bezpośrednio do Rzeszy. Z reszty posiadanych przez siebie ziem polskich, a więc Mazowsza, Lubelszczyzny, Kielecczyzny i Małopolski stworzyli Generalne Gubernatorstwo (GG). Warszawa spadła do roli miasta prowincjonalnego. Stolicą GG został Kraków. Po napaści Niemiec na Związek Sowiecki do Gubernatorstwa dodano jeszcze Dystrykt Galicja ze Lwowem.

Leave a Reply