Dwa obozy polityczne

Po utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – PKWN w Polsce ukształtowały się dwa konkurujące obozy polityczne: S Uwagi uzupełniające do poniższej tabeli: 1.Bataliony Chłopskie zależnie od sympatii politycznych lokalnych dowódców współ-pracowały z Delegaturą lub z Polską Partią Robotniczą.

-2.Polska Partia Socjalistyczna i Stronnictwo Ludowe także głosiły potrzebę wielu spo-łecznych i gospodarczych reform o lewicowym charakterze.

-3.Polska jagiellońska to koncepcja terytorium Polski bez większości Śląska i Pomorza, Polski odepchniętej od Odry i Bałtyku, za to rozbudowanej na wschód. W obozie londyńskim nie było zresztą zgody co do granic wschodnich. Prezydent Raczkiewicz, Sosnkowski, Anders trwali niezłomnie przy utrzymaniu linii ryskiej, premier Mikołajczyk zaś gotów był do ustępstw na kresach za cenę porozumienia ze Stalinem, gwarantującego zachowanie nie-podległości. Polska piastowska, postulowana przez lewicę, to powrót do pierwotnego teryto-rium Polski między Odrą a Bugiem, Bałtykiem a Karpatami.

Leave a Reply