Dwa lata później

Dwa lata później 24 lipca (3 sierpnia) 1621 r. wydały władze Kompanii rozporządzenie, w którym przyznały ludności kolonii pewien udział w jej zarządzie. Powołane zostały dwie Rady. Pierwsza z nich, nazwana Radą Stanu (The Council of the State), złożona z 19 osób, miała stanowić organ doradczy gubernatora. Członkowie tej rady, której pierwszy skład imiennie podany został w rozporzą-: dzeniu, mianowani byli dożywotnio przez Kompanię. Druga rada, zwana Ogólnym Zgromadzeniem (The General Assembly), składać się miała ze wspomnianej Rady Stanu oraz po dwóch obywateli wybranych przez mieszkańców poszczególnych gmin (osad, town), obwodów (setni, hundred) i plantacji (plantation). Zgromadzenie Ogólne miało być zwoływane przez gubernatora w zasadzie raz do roku. Do ważności uchwał konieczna była większość głosów obecnych (the greater part of the voices then present). Gubernatorowi przysługiwało prawo weta (negative voice) wobec uchwał Zgromadzenia. Ogólne Zgromadzenie zajmować się miało sprawami kolonii i uchwalać ustawy i rozporządzenia dla potrzeb kolonii. Wszelkie uchwalone przez Zgromadzenie ustawy i rozporządzenia wymagały dla swej ważności zatwierdzenia przez władze Kompanii. Z drugiej strony zaś wszelkie rozporządzenia władz Kompanii nabierały mocy obowiązującej w kolonii dopiero po przyjęciu przez Ogólne Zgromadzenie.1’1

Wymiar sprawiedliwości miał być wykonywany według praw i form obowiązujących w Anglii. Zniesiono więc sądy wojenne i przywrócono sądy przysięgłych.

Leave a Reply