Dorobek epoki powstańczej:

-1.Przekonanie, że upadek państwa nie oznacza końca narodu. Nawet wręcz przeciwnie – polska świadomość narodowa w pełni dojrzała w omawianym okre-sie.

-2.Od powstania Księstwa Warszawskiego w 1807 r. do upadku powstania li-stopadowego w 1831 r., kiedy to praktycznie zlikwidowano samorząd Królestwa Polskiego, istniało na obszarze nadwiślańskiego rdzenia ziem polskich półniepo- dległe państwo zależne od Francji lub od Rosji, ale posiadające polskie instytucje (sejm, rząd), własne wojsko, rodzimą szkołę.

-3.Rozwinęła się polska kultura, tak w kraju, jak i na emigracji. W okresie ro-mantyzmu ukształtowała się wręcz „polska dusza”. 4.Społeczeństwo polskie uległo modernizacji: zlikwidowane zostały stosunki feudalne (patrz podrozdział poprzedni), powstała inteligencja.

Leave a Reply