Dnia 3 września 1654 r.

Dnia 3 września 1654 r. zebrał się parlament – pierwszy od czasu wprowadzenia Protektoratu. Od samego początku zajął on opozycyjne stanowisko, co przejawiało się w negatywnym ustosunkowaniu się parlamentu do szeregu ordonansów wydanych przez Lorda Protektora (na podstawie art. XXX „Instrumentu”). Aby przeciwstawić się dążeniom parlamentu, zmierzającego głównie do rozszerzenia swych uprawnień, zażądał Cromwell od członków parlamentu złożenia pisemnego oświadczenia, że uznają pewne zasady zawarte w „Instrumencie Rządzenia” za „fundamentalne” (zasadnicze). Przeszło 300 członków parlamentu podpisało oświadczenie. Posłowie, którzy odmówili podpisu, nie zostali dopuszczeni na posiedzenia parlamentu i opuścili Londyn.

Pomimo nacisku i wyłączenia zeń opozycji parlament nadal wykazywał dążenie do rozszerzenia swej kompetencji i uszczuplenia uprawnień Lorda Protektora, co wyraźnie wystąpiło w opracowanym projekcie nowej konstytucji, modyfikującej postanowienia „Instrumentu Rządzenia”. Niemal w przededniu uchwalenia nowej konstytucji Cromwell rozwiązał parlament (22 stycznia 1655 r.), korzystając z tego, że upłynęło już pięć miesięcy, a więc okres, w którym parlament bez swej zgody nie mógł być rozwiązany.

Leave a Reply