Anarchiczne ruchy w zachodniej Europie

Anarchiczne ruchy w zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych stopniowo wygasły. Pozostała po nich swoboda obyczajowa, kryzys rodziny, rozpowszechnienie narkotyków, fascynacja religiami Wschodu i rockową muzyką, wrażliwość skierowana przeciw konsump-cyjnej cywilizacji oraz nadmiernej represyjności państwa wobec jednostki.

Kulturowe zmiany, zapoczątkowane w latach sześćdziesiątych XX w., mogą z dalszej perspektywy okazać się dla dziejów świata bardziej istotne niż konfrontacja supermocarstw. Kontrkultura ma wiele cennych wątków, jak potępienie przemocy, ochrona środowiska, walka o prawa kobiet, poszanowanie dla ludzi odmiennych obyczajów i religii (potępienie na-cjonalizmu i rasizmu). Niestety, idee kontrkultury podważają zasady, na których od czasów greckich filozofów i proroków izraelskich opiera się europejska cywilizacja.

Układ polsko-niemiecki z 1970 r. Interwencja sowiecka w Czechosłowacji w 1968 r. ukazała tiwałość systemu jałtańskiego (uległ rozpadowi dopiero dwadzieścia lat później). Wpłynęło to na zmniejszenie autorytetu tych polityków w zachodnich Niemczech, którzy kwestionowali powojenną sytuację swego kraju. Konrad Adenauer, wybitny przywódca niemiecki, antyfaszysta, twórca i wieloletni kanclerz RFN, stał na stanowisku integralności terytorialnej Rzeszy z 1937 r. Jednak NRD, choć poddana zwierzchnictwu sowieckerau, istniała jako podmiot prawa międzynarodowego. Granica na Odrze i Nysie także nie została wymyślona przez Polaków, lecz wraz z wysiedleniem ludności niemieckiej z ziem przekazanych Polsce należała do wyników wojny – wojny zaczętej i przegranej przez Niemcy. Nie pozostawało więc nic innego, jak pogodzić się z faktami.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]